O b e c Malá nad Hronom
____________________________________________________________________________

č.j.: 39-01/15 Cz            &nbsp     v Štúrove dňa: 23.02.2015

&nbsp

Oznámenie

&nbsp

Obec Malá nad Hronom ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa ust. § 2 písm. f/ a čl. x zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a § 18 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní/správny poriadok/ na základe žiadosti Juraja Sásku a manž. Ivety, Malá nad Hronom č. 63 o vydanie súhlasu na výrub drevín oznamuje, že

dňa 12.03.2015 o 9.00 hod.
vykoná ústne konanie spojené s miestnym šetrením
so stretnutím na Obecnom úrade v Malej nad Hronom

Zároveň Vás žiadame, aby sa tohoto ústneho konania zúčastnila oprávnená osoba, s ktorou správny orgán bude v predmetnej veci jednať, v prípade, že sa nechá zastupovať, tak sa jeho zástupca musí preukázať písomnou plnou mocou

 

Ing. Rita Pásztorová
starostka obce
v z. Ing. Judit Czibor

Doručí sa:
Juraj Sáska a manž. Iveta, Malá nad Hronom č. 63

Vybavuje: Ing. Judit Czibor


Malá nad Hronom

Ďalšie odkazy


RRA - Južný región, Štúrovo

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00 ------------

Erb obce Malá nad Hronom

Adresa úradu

Obecný úrad Malá nad Hronom č.2
943 65 Kamenica nad Hronom

Tel.: 036/753 42 60
Mobil: 0918/349 837
mail: obecmalanadhronom@gmail.com
web: www.malanadhronom.sk

Ochrana osobných údajov: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00309079

Samospráva

Starostka obce:
Ing.Rita Pásztorová

Obecné zastupiteľstvo:
Ölvediová Agáta
Bálint Krisztina
Hendrík Ján - zástupca starostky
Rajnoha Marieta
Vígh Tibor

Google Mapa